Wat wordt er onder alerteren verstaan:

Meteen na een bieding van de partner de tegenpartij erop attent maken dat deze bieding mogelijk nadere uitleg behoeft.

Een bieding is ‘alerteerbaar’ als deze een bijzondere betekenis heeft, waarvan de tegenpartij mogelijk niet op de hoogte is. De meeste conventionele biedingen zijn alerteerbaar.

Hoe moet worden gealerteerd?

Alerteren vindt plaats door tonen van het alertkaartje. De speler die alerteert, is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmerken.

Waarom moet je alerteren?

Alle informatie die wordt uitgewisseld moet beschikbaar zijn voor de tegenstanders. Geheime afspraken zijn niet toegestaan. Alerteren staat los van de systeemkaart. Het feit dat bepaalde conventies op je systeemkaart staan ontslaat je niet van je verplichting tot alerteren. Ook al heb je voor aanvang van de wedstrijd  de tegenstanders gewezen heb op bijzondere biedafspraken hebt, de zogenaamde pré-alert, alerteren blijft verplicht.

Wat moet gealerteerd worden

Alle kunstmatige biedingen, ook al zijn ze algemeen bekend zoals bijvoorbeeld Stayman en Jacoby, moeten gealerteerd worden.

De antwoorden die niet minimaal een vierkaart beloven moeten eveneens worden gealerteerd.

  • 1 klaveren of 1 ruiten openingen met minder dan een driekaart, alerteren.
  • Redoubletten die op iets anders duiden dan kracht in het algemeen, alerteren. Als ze kracht beloven is alerteren verboden.
  • 1 SA openingen die minder dan 14 punten of meer dan 18 punten bevatten, alerteren.

Wat of wanneer mag je niet alerteren

Doubletten over het algemeen niet.

Bijv. strafdoublet, uitkomstdoubelt, negatief doublet.

Biedingen boven 3-niveau, dus boven 3 SA, tenzij je op het openingsbod van je partner direct boven 3-niveau biedt, bijv. 1 harten – 4 klaveren, wel alerteren.

Eigen verantwoordelijkheid van de spelers

Ook de tegenstanders dragen verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel. Als een bod vreemd oogt en het wordt niet gealerteerd, kun je wanneer je aan de beurt bent om te bieden uitleg vragen. Wanneer de tegenpartij uitleg vraagt mag je niet volstaan met het noemen van de conventie. Je moet volledige uitleg geven.

Ongeoorloofde informatie door alerteerfout

Niet alerteren van een bijzondere afspraak levert de partner ongeoorloofde informatie (oi) op, evenals wel alerteren waar dat niet had gemoeten.

Een alerteerfout is een vorm van ‘verkeerde uitleg’. Het is in zo’n geval aan de arbiter om te beoordelen of er nadeel is voor de niet-overtredende partij.

In het algemeen kan je zeggen dat het paar dat oi heeft verstrekt en gaat spelen na de laatste pas de arbiter moet roepen. Heb je oi gegeven en je gaat tegenspelen, dan moet je na de 13e slag de arbiter roepen.

Als je tijdens de biedperiode ontdekt dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven dan moet je onmiddellijk de arbiter roepen.